+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

MR.MUSCLE Kuchyň Citrus - čistící a dezinfekční přípravek s MR 500ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 115.19 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 95.20 Kč


Kód produktu: 10.12.620

EAN produktu: 5000204205701

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 432 ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Tekutý čistič a dezinfekční rozprašovač účinně odstraňuje nečistoty z různých povrchů. Zanechá svěží vůni citrusových plodů bez ostrého zápachu přípravku. Zlikviduje 99,9 % bakterií a virů.

VAROVÁNÍ:

Účinná látka(BPR). alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,264 % (2,64g/kg).

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
P260 Nevdechujte aerosoly.

Další označování
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus