+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SAVO PF Original 15l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 628.11 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 519.10 Kč


Tuto položku z bezpečnostních důvodů nelze zasílat balíkovou přepravou. Je možný pouze osobní odběr na pobočce. Děkujeme za pochopení.

Kód produktu: 10.18.800

EAN produktu: 7615400801978

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 30 ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Kapalný dezinfekční přípravek účinný na dezinfekci užitkové vody (bazény, studny) a povrchů. Obsahuje jako dezinfekční látku chlornan sodný, který patří mezi nejúčinnější likvidátory bakterií vůbec. Spolehlivě likviduje bakterie, viry, řasy a houby.

NELZE POSÍLAT PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU.

NEBEZPEČÍ:

Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Vysoce toxický pro vodní organismy.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. P234 Uchovávejte pouze v původním balení. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P260 Nevdechujte prach nebo mlhu.
P391 Uniklý produkt seberte.

P301 PŘI POŽITÍ: P301 + P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus