+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

TASKI Jontec Futur 5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 967.40 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 799.50 Kč


Kód produktu: 10.18.940

EAN produktu: 7615400043811

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 2 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Alkalický prostředek na odstraňování disperzí a vosků z podlah, které jsou odolné vůči alkáliím. Vysoce alkalický a rychle působící. Silná smáčecí a emulgační síla. Příjemná vůně.

PRODEJ POUZE PO KARTONU! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje hydroxid sodný (Sodium Hydroxide), 2-aminoethanol (Ethanolamine).

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 - Nevdechujte páry.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus