+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

PEPO tekutý podpalovač 1l

Výrobce: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Cena s DPH: 92.69 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 76.60 Kč


Kód produktu: 10.48.065

EAN produktu: 8595009241971

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 544 ks

V kartonu: 8 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Tekutý podpalovač je určený k podpalování pevných hořlavých materiálů jako je dřevěné uhlí. Hoří bez sazí a pachu. Vhodný pro použití v zahradních či jednorázových grilech.

NEBEZPEČÍ:

Nebezpečná látka Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů (ES: 926-141-6).

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Jediný doušek podpalovače grilu může vést k život ohrožujícímu poškození plic.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy
Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus