+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

PEPO pevný podpalovač 40 podpalů 260g

Výrobce: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Cena s DPH: 33.15 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 27.40 Kč


Kód produktu: 10.48.060

EAN produktu: 8595009210694

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 1800 ks

V kartonu: 30 ks

Pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

VAROVÁNÍ:

H228 Hořlavá tuhá látka.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy
Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus