+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

REAL Na kuchyně s MR 550ml

Výrobce: Zenit,spol.s r.o.

Cena s DPH: 75.87 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 62.70 Kč


Kód produktu: 10.20.120

EAN produktu: 8594004376336

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 768 ks

V kartonu: 12 ks

Odmašťující prostředek s přírodní účinnou složkou. Pomerančový extrakt rozpouští oleje, tuky, nečistoty a zároveň ošetřuje povrchy. Vhodný na čištění nenasákavých povrchů – pracovní desky, odsavače par, sporáky, mikrovlnné trouby, obklady, dveře, kuchyňské skříňky, stoly, židle, grily, zahradní nábytek, okenní rámy, povrchy v dílně. Vhodný i na dřevo. S vůní exotických citrusů.

NEBEZPEČÍ:

Nebezpečné látky: Isotridecanol, ethoxylovaný; Undekanol, ethoxylovaný; d - limonen.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování plynu.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
P333/313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus