+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SUMA Chlorsan D10.4 5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 368.93 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 304.90 Kč


Kód produktu: 10.18.090

EAN produktu: 7615400082070

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 2 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Koncentrovaný čisticí a dezinfekční prostředek na všechny omyvatelné povrchy v kuchyních a přípravnách potravin. Směs aktivního chlóru a polymerových látek zajišťují vysokou účinnost proti širokému spektru mikroorganismů, lze použít nezávisle na tvrdosti vody. Povrchově aktivní látky a alkalické složky zajišťují výbornou mycí účinnost a dezinfekci v jednom kroku.

PRODEJ POUZE PO KARTONU! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje chlornan sodný (aktivního chlóru) (Sodium Hypochlorite), hydroxid sodný (Sodium Hydroxide).

EUH031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H290 - Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 - Nevdechujte páry.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus