+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SUMA Bac D10 5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 590.24 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 487.80 Kč


Kód produktu: 10.18.085

EAN produktu: 7615400187966

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem <10 ks

Na paletě: ks

V kartonu: 2 ks

Koncentrovaný kapalný čisticí a dezinfekční prostředek, který čistí a dezinfikuje všechny omyvatelné povrchy v jednom kroku. Je vhodný na povrchy v potravinářských provozech. Kombinace kationtových povrchově aktivních látek, sekvestračních činidel v pufrovaném systému zajišťují účinnost proti široké škále mikroorganismů nezávisle na tvrdosti vody.

PRODEJ POUZE PO KARTONU! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje alkyl (C12-16 ) dimethylbenzylamoniumchlorid (Benzalkonium Chloride), isotridekanol, ethoxylovaný (8EO) (Trideceth-8)

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H290 - Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 - Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus