+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SAVO PF Podlahy a povrchy Magnolia 5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 254.10 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 210.00 Kč


Kód produktu: 10.18.815

EAN produktu: 7615400804122

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 96 ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Účinně odstraňuje mastnotu i zaschlou špínu. Zanechává nejen zářivou čistotu, ale i dlouhotrvající příjemnou květinovou vůni. Používejte na podlahové plochy, kachličky a jiné omyvatelné povrchy při plošném úklidu v kancelářích, školách, školkách, zdravotnických zařízeních apod. Příjemná květinová vůně.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on [EC No 247-500-7] a 2-methylizothiazol3(2H)-on [EC No 220-239-6] (3:1) (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), Sodium lauryl polyethoxyethanol sulfate (sodium laureth sulfate), amidy, C8-18 a C18-nenasycené, N, N-bis (hydroxyethyl) (Cocamide DEA)

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 - Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte nespotřebovaný obsah jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: konzervační prostředek.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus