+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SIDOLUX Uni soda Japanese Cherry 5l

Výrobce: LAKMA CESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Cena s DPH: 231.35 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 191.20 Kč


Kód produktu: 10.62.090

EAN produktu: 5902986200595

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 99 ks

V kartonu: 1 ks

Univerzální čistící prostředek. Díky unikátnímu systému Soda Power, který je součástí prostředku a jehož působení změkčuje vodu, odstraňuje velmi rychle nečistoty z povrchu. Skvěle se hodí na čištění veškerých omyvatelných povrchů. Příjemná dlouhotrvající vůně dálného východu s nezvyklou japonskou atmosférou.

Univerzální čistící prostředek. Díky unikátnímu systému Soda Power, který je součástí prostředku a jehož působení změkčuje vodu, odstraňuje velmi rychle nečistoty z povrchu. Skvěle se hodí na čištění veškerých omyvatelných povrchů. Příjemná dlouhotrvající vůně dálného východu s nezvyklou japonskou atmosférou.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus