+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SUMA Star plus D1 plus na nádobí 1,5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 856.20 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 707.60 Kč


Kód produktu: 10.18.001

EAN produktu: 7615400727933

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 380 ks

V kartonu: 4 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Vysoce koncentrovaný neutrální kapalný mycí prostředek pro ruční mytí nádobí, kuchyňského zařízení a ostatních omývatelných povrchů. Obsah vysoce účinných pěnivých tenzidů zaručuje jeho vysokou mycí a odmašťovací účnnost. Je vhodný pro všechny druhy nádobí, může se ředit vodou nezávisle na její tvrdosti.

PRODEJ POUZE PO KARTONU! CENA UVEDENA ZA 1 KUS.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.-, compd. with 1-aminopropane-2-ol (MIPA-Dodecylbenzenesulfonate ), Alcohols,
C12-14 (even numbered), ethoxylated (<=2.5 moles EO), sulfated, monoisopropanolamine salt (MIPA Laureth Sulfate), alky poly glykosid
(Lauryl Glucoside)

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P280 - Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus