+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

IRON čistič na plasty 500ml

Výrobce: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Cena s DPH: 83.13 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 68.70 Kč


Kód produktu: 10.48.018

EAN produktu: 8595009213183

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 672 ks

V kartonu: 6 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Přípravek určený k odstranění nečistot z plastových rámů, nábytku a všech plastů v domácnosti a průmyslu. Výborně odstraňuje i nalepený hmyz např. ze skel a plastových dílů automobilů.

NEBEZPEČÍ:

Nebezpečné látky C6, alkyl glukosid.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace
5-<15 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus