+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

TASKI Sprint Degerm 5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 859.34 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 710.20 Kč


Kód produktu: 10.18.190

EAN produktu: 8594026936150

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 2 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Koncentrovaný čisticí a dezinfekční prostředek na všechny voděodolné tvrdé povrchy. Vyvážená kombinace čisticích a dezinfečních složek. Účinný na různé druhy mikroorganismů. Účinně ničí grampozitivní i gramnegativní bakterie a houby. Čistí a dezinfikuje v jednom kroku.

PRODEJ POUZE PO KARTONU! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje alkyl (C12-16 ) dimethylbenzylamoniumchlorid (Benzalkonium Chloride), 2-aminoethanol (2-aminoethanol).

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 - Nevdechujte páry.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus