+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

INCIDIN Pro 6l

Výrobce: Ecolab s.r.o.

Cena s DPH: 2 981.80 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 2 464.30 Kč


Tuto položku z bezpečnostních důvodů nelze zasílat balíkovou přepravou. Je možný pouze osobní odběr na pobočce. Děkujeme za pochopení.

Kód produktu: 10.34.005

EAN produktu: 4028163054797

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Nejmodernější kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek určený pro profesionální dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch. Incidin Pro je registrován jako biocid. Využítí ve zdravotnických zařízeních, ozdravovnách, léčebnách, kojeneckých ústavech, laboratořích, ve výrobnách infúzních roztoků, další oblast využítí jsou hotely, lázně, sportoviště, školy, provozovny kadeřnictví, pedikúry aj.

POZOR!! Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ POSÍLÁME POUZE PŘES ADR (dopravné od 324,- bez DPH dle lokality a váhy) NEBO OSOBNÍ ODBĚR NA FIRMĚ NEBO VOZIDLEM DODAVATELE!

NEBEZPEČÍ:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na štítku:
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, benzalkonium chlorid.

 

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus