+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

LARRIN GREEN WAVE octový čistič 975ml

Výrobce: STYL, družstvo pro chemickou výrobu

Cena s DPH: 55.66 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 46.00 Kč


Kód produktu: 10.60.285

EAN produktu: 8595000913662

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 504 ks

V kartonu: 9 ks

Výrazně eliminuje nepříjemné pachy v kuchyních (lednice, mikrovlnné trouby, odpadkové koše), koupelnách a na WC. Velmi jemně, ale důkladně odstraňuje mastnoty, vodní kámen a mýdlové nečistoty. Vytváří vysoký lesk.

Foto ilustrační.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus