+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

ARIEL prací prášek Professional Dezinfekční 13kg

Výrobce: Procter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Cena s DPH: 1 450.06 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 1 198.40 Kč


Kód produktu: 10.10.080

EAN produktu: 8006540736319

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 44 ks

V kartonu: 1 ks

Ariel Formula Pro+ je dezinfekční prací prášek pro profesionální použití v oblasti zdravotní a sociální péče. Odstraňuje nejodolnější skvrny a zabíjí 99,999 % bakterií (dle EN1276 a EN13697, dodržujte návod k použití). Je vyvinutý tak, aby dosahoval vynikajících výsledků už při prvním praní bez nutnosti namáčení anebo předpírky. Obsahuje speciální bělicí technologie, které pomáhají udržet prádlo zářivě bílé po delší dobu. Neobsahuje fosfáty.

NEBEZPEČÍ:

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus