+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

PRONTO Šetrný čistič na dřevěnou podlahu/mýdlový čistič 750ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 83.73 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 69.20 Kč


Kód produktu: 10.12.140

EAN produktu: 5000204190403

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 360 ks

V kartonu: 12 ks

Čistí, odstraňuje prach, zvlhčuje, osvěžuje a ošetřuje. Vhodné pro dřevěné podlahy s povrchovou úpravou, dřevěné laminátové podlahy, nenavoskované podlahy. Tělo lahve je vyrobené ze 30% recyklovaného plastu od konečného spotřebitele.   

VAROVÁNÍ: 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus