+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

STAR Podlahy parfemované Luční kvítí 5l

Výrobce: EVERSTAR s. r. o.

Cena s DPH: 295.72 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 244.40 Kč


Kód produktu: 10.28.005

EAN produktu: 8595677700855

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 128 ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Koncentrovaný vysoce parfémovaný pěnivý prostředek určený k základnímu dennímu čištění všech vodou omyvatelných povrchů – zejména dlažby, PVC, linolea, vinylu, lakovaných parket, laminátových povrchů a dalších.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus