+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

G12 DEO KORSIKA PREMIUM vonný konc. do čisticích přípravků 5l

Výrobce: ALFA  CLASSIC, a.s.

Cena s DPH: 1 450.31 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 1 198.60 Kč


Kód produktu: 10.56.075

EAN produktu: 8595093402531

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Vonný koncentrát do mycích roztoků neutralizuje nepříjemné pachy doma, v kanceláři i na toaletě, zanechává prostor provoněný.

VAROVÁNÍ:

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Doplňující informace
EUH208 Obsahuje 2-hexyl-(E)-cinnamaldehyde, 4-terc-butylcyklohexyl acetát, linalool, 1-(2,3,8,8-tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)-ethan-1-on, Eucalyptol, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou
reakci.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus