+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

CIF PF 2v1 Cleaner Disinfectant concentrate 5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 547.28 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 452.30 Kč


Kód produktu: 10.18.735

EAN produktu: 7615400116485

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 100 ks

V kartonu: 2 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Vysoce koncentrovaný prostředek bez parfemace na jednokrokové čištění a dezinfekci všech povrchů v potravinářských provozech. Je velmi účinný proti širokému spektru mikroorganismů. Odstraňuje mastnotu a naschlé zbytky potravin. 

PRODEJ POUZE PO KARTONU. Cena je uvedena za 1 kus.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje alkyl (C12-16 ) dimethylbenzylamoniumchlorid (Benzalkonium Chloride), isotridekanol, ethoxylovaný (8EO) (Trideceth 7-10).

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 - Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus