+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

KRYSTAL Na podlahy ALFAalkohol 20l + vratný obal

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 760.73 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 628.70 Kč


Kód produktu: 10.30.960

EAN produktu: 8594011502292

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 24 ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Přípravek na podlahu pro dokonalé čištění a ochranu všech nesavých povrchů včetně plovoucích podlah.

VRATNÁ ZÁLOHA NA KANYSTR.

VAROVÁNÍ:

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 - Obsahuje Pomeranč, sladký, extrakt, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Datový list

Technický list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus