+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

KRYSTAL Mýdlový čistič 750ml

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 42.59 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 35.20 Kč


Kód produktu: 10.30.965

EAN produktu: 8594011502049

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 576 ks

V kartonu: 18 ks

Přípravek na podlahu s obsahem včelího vosku pro dokonalé čištění a ochranu povrchů dřevěných a plovoucích podlah.

NEBEZPEČÍ: 

Obsahuje Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl, 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18 (sudé číslo) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní sůl, Amidy, C8-18 (sudé číslo) a C18-nenasycený, N,N-bis(hydroxyethyl).

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 - Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Datový list

Technický list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus