+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

BONUX prací prášek WHITE 3v1 300g 4PD

Výrobce: Procter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Cena s DPH: 22.02 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 18.20 Kč


Kód produktu: 10.10.650

EAN produktu: 4061746502353

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 1536 ks

V kartonu: 24 ks

Prací prášek na bílé prádlo se svěží vůní v kompaktním balení. Obsahuje aktivní částice pro dokonalé praní a složku zabraňující usazování vodního kamene, můžete prát při teplotách od 30 °C.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus