+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

PEPO čistič krbových skel 500ml

Výrobce: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Cena s DPH: 94.14 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 77.80 Kč


Kód produktu: 10.48.085

EAN produktu: 8595009210502

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 672 ks

V kartonu: 6 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Čistič krbových skel je vysoce účinný prostředek na čištění skel krbových kamen, na čištění a odmašťování trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené zbytky, usazeniny kouře a sazí, prach a ostatní nečistoty.

NEBEZPEČÍ:

Nebezpečné látky: C6, alkyl glukosid, hydroxid sodný, d-limonen.

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Podle potřeb použijte reparační krém.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace
EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
<5 % fosfonáty, <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, Limonene.

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus