+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SIDOLUX EXPERT lesk a ochrana PVC, linoleum, dlažba 5l

Výrobce: LAKMA CESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Cena s DPH: 679.17 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 561.30 Kč


Kód produktu: 10.62.030

EAN produktu: 5902986200571

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 90 ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Dodá podlaze lesk a osvěží její vzhled bez nutnosti leštění. Chrání podlahy před mechanickým poškozením. Vytváří protiskluzový povlak a zvyšuje bezpečnost užívání podlahy. Působí proti usazování nečistot.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus