+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SIDOLUX PREMIUM FLOOR CARE vinyl,linoleum,dlažba,obklady 750ml

Výrobce: LAKMA CESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Cena s DPH: 81.55 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 67.40 Kč


Kód produktu: 10.62.005

EAN produktu: 5902986247064

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 600 ks

V kartonu: 10 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Speciální prostředek na mytí vinylových podlah, linolea, dlažby, keramických obkladů, včetně jiných povrchů z těchto materiálů vyrobených.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus