+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

KRYSTAL Olejový osvěžovač s rozprašovačem zelený 750ml

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 125.84 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 104.00 Kč


Kód produktu: 10.31.160

EAN produktu: 8594011502377

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 576 ks

V kartonu: 18 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor. Parfémováno vůní zeleného čaje.

VAROVÁNÍ:

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 - Obsahuje Citronellol, (R)-p-Mentha-1,8-dien, ?-Hexylcinnamaldehyd, Reakční směs 2,6-Oktadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E) a 2,6-Oktadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (Z)-, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Technický list

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus