+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

KRYSTAL Olejový osvěžovač s rozprašovačem modrý 750ml

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 125.84 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 104.00 Kč


Kód produktu: 10.31.155

EAN produktu: 8594011502407

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 576 ks

V kartonu: 18 ks

Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje Propan-2-ol, Alkoholy, C12-14, (sudé číslo) ethoxylovaný, Ethoxylovaný alkohol mastné kyseliny (> 5 - 20 EO).

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 - Obsahuje Benzyl-salicylát, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Datový list

Technický list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus