+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

CLEAMEN 146 čistič a leštič na lesklé povrchy 1l

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 102.61 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 84.80 Kč


Kód produktu: 10.31.450

EAN produktu: 8594011504494

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem <10 ks

Na paletě: 384 ks

V kartonu: 12 ks

Prostředek určený k čištění a leštění povrchů v jednom kroku při dosažení maximálního lesku beze šmouh. Obsahuje velmi jemné a neutrální tenzidy, které účinně odstraní i odolné nečistoty. Je zejména určen na povrchy náchylné k poškození a zmatovatění jako jsou leštěné mramory, žuly a přírodní i umělé kameny, vysoce lesklé dlažby. Je vhodný i na plasty, laminátové povrchy, leštěný nerez i jiné kovy. Je ideální na čištění podlah ošetřených metalickými vosky a impregnacemi.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje Dekan-1-ol, ethoxylovaný, Kyselina sírová, C14-17-sek-alkan, sodná sůl.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Doplňující informace na štítku

EUH208 - Obsahuje 4-terc-Butylcyklohexyl-acetát, Reakční směs: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci.


 

Technický list

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus