+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

PRONTO Multi surface aerosol original 400ml (modré)

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 88.94 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 73.50 Kč


Doporučujeme

Kód produktu: 10.12.005

EAN produktu: 5000204151503

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >1000 ks

Na paletě: 756 ks

V kartonu: 12 ks

Multifunkční aerosol odstraňuje prach z různých povrchů, jako jsou např. kov, dřevo, sklo a elektronika. Obsahuje antistatické složky, které zabraňují jeho opětovnému usazování.

VAROVÁNÍ:

Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavice.

Další označování
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. 2% hmotnosti náplně jsou hořlavé.
   

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus