+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

RAID Elektrický odpařovač s tekutou náplní proti komárům 30 nocí 1+21ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 238.25 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 196.90 Kč


Kód produktu: 10.12.915

EAN produktu: 5000204751192

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 960 ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Elektrický odpařovač s tekutou náplní Raid je insekticidní přípravek, který zaručuje ochranu proti otravným komárům, i tygřím, a drobnému létajícímu hmyzu ve dne i v noci.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje destiláty (ropné), hydrogenované střední.

Účinná látka (BPR).
1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 Skladujte uzamčené.

Další označování
Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou. Nedotýkejte se knotu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus