+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

BIOLIT Plus sprej proti vosám 400ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 136.25 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 112.60 Kč


Sleva

Kód produktu: 10.13.020

EAN produktu: 5000204918649

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem <10 ks

Na paletě: 756 ks

V kartonu: 12 ks

Vysoce účinný prostorový a povrchový sprej k ochraně proti vosám. Nový aplikátor umožňuje zasáhnout hmyz větší dávkou účinné látky a také na větší vzdálenost. Díky velkému výdeji látky má Biolit Plus také okamžitý podchlazovací účinek, který snižuje pohyblivost hmyzu.

NEBEZPEČÍ:

Účinné látky (BPR).
0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku.

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Další označování
Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Nestříkejte na tapety. Aplikujte minimálně 1 m od všech povrchů a stěn. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus