+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SAVO PF Proti plísním 5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 641.78 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 530.40 Kč


Kód produktu: 10.18.805

EAN produktu: 7615400798803

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 96 ks

V kartonu: 1 ks

Kapalný dezinfekční přípravek, který účinně odstraňuje plísně a houby. Povrch vydezinfikuje a krásně vybělí. Můžete jej použít na různé povrchy: stěny, keramiku, obklady a spáry, omítky, zdivo, kámen, smalt, plasty, akrylátové povrchy, silikon, gumu, nerez. Obsahuje jako dezinfekční látku chlornan sodný, který patří mezi nejúčinnější likvidátory bakterií vůbec.

NEBEZPEČÍ:

Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Vysoce toxický pro vodní organismy.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. P234 Uchovávejte pouze v původním balení. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P260 Nevdechujte prach nebo mlhu.
P301 PŘI POŽITÍ: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus