+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

***SAVO WC Citron 750ml***

Výrobce: UNILEVER ČR, spol. s r.o.

Cena s DPH: 51.43 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 42.50 Kč


Kód produktu: 10.14.250

EAN produktu: 8720182273413

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 840 ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je výborný pomocník pro čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin. Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby. Vůně citronu zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Foto ilustrační. Etiketa dle skladových zásob.

NEBEZPEČÍ:

Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234 Uchovávejte pouze v původním balení.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301 PŘI POŽITÍ: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P391 Uniklý produkt seberte.

Nebezpečné složky: kyselina amidosírová, peroxid vodíku, Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(hydrogenované lojové alkyl)deriváty.

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus