+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

Aceton 9l

Výrobce: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Cena s DPH: 833.45 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 688.80 Kč


Kód produktu: 10.48.215

EAN produktu: 8595009241643

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 75 ks

V kartonu: 1 ks

Technické rozpouštědlo např. pro celulózová lepidla, k čištění a odmašťování kovových ploch a pro další speciální činnosti.

NEBEZPEČÍ:

Nebezpečná látka
aceton (Index: 606-001-00-8; CAS: 67-64-1)

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Obal nevhazujte do ohně - nebezpečí výbuchu.

Doplňující informace
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy
Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus