+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

PRONTO Rozprašovač Multifunkční 500ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 93.53 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 77.30 Kč


Kód produktu: 10.12.020

EAN produktu: 5000204218480

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 432 ks

V kartonu: 12 ks

Přípravek s rozprašovačem je určen k čištění nejrůznější povrchů včetně dřevěného nábytku, elektroniky či skla. Čistí povrchy, odstraňuje z nich prach, šmouhy i otisky a oživuje jeho vzhled. Domácnost navíc provoní příjemnou vůní čistoty. Praktický pomocník v boji proti špíně.

VAROVÁNÍ:

Obsahuje 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
P280 Používejte ochranné rukavice.

Další označování
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Bezpečnostní list

Dodací list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus