+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

PRONTO Leštěnka na dřevěné podlahy 750ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 84.70 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 70.00 Kč


Kód produktu: 10.12.155

EAN produktu: 4000290911754

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 396 ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Leštěnka na závěrečnou péči, dřevo vyživuje, chrání jej a dodává mu vysoký lesk beze šmouh. Tělo lahve je vyrobené ze 30% recyklovaného plastu od konečného spotřebitele.

VAROVÁNÍ:

Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
P280 Používejte ochranné rukavice.

Další označování
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Obsahuje pryskyřicové kyseliny, derivatizované kyselinou fumarovou, estery s glycerolem. Může vyvolat alergickou reakci.

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus