+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

Technický benzín 700ml

Výrobce: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Cena s DPH: 93.78 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 77.50 Kč


Kód produktu: 10.48.165

EAN produktu: 8595009240264

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem <10 ks

Na paletě: 672 ks

V kartonu: 8 ks

Přípravek je určen k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat jako palivo do vařičů a tlakových lamp.

NEBEZPEČÍ:

Nebezpečné látky
Uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy
Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus