+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

DIFFUSIL Repellent Plus na komáry, klíšťata 100ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 101.64 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 84.00 Kč


Kód produktu: 10.13.095

EAN produktu: 5000204918397

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem <10 ks

Na paletě: 2460 ks

V kartonu: 12 ks

Vysoce účinný přípravek s repelentními účinky na pokožku i oděv a obuv. Spolehlivě chrání proti komárům tygřím až 6 hodin, ovádům až 5 hodin a klíšťatům až 4 hodiny. Je speciálně vytvořen pro pohyb v přírodě s velkým výskytem komárů.

VAROVÁNÍ:

Účinná látka (BPR).
ikaridin 16 % (160 g/kg).

H223 Hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Další označování
Používejte dle návodu. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Neaplikujte na ruce dětí. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Pouze k vnějšímu použití Při podráždění pokožky přerušte používání. Skladujte na chladném a suchém místě. Po použití si umyjte ruce.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus