+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

DIFFUSIL Repellent Basic na komáry 100ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 93.78 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 77.50 Kč


Kód produktu: 10.13.090

EAN produktu: 5000204918366

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 2460 ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Vysoce účinný repelentní přípravek proti komárům působí okamžitě po aplikaci a ochrání až podobu 6 hodin nebo do umytí. Přípravek je vhodný pro děti od 2 let.

NEBEZPEČÍ:

Účinná látka (BPR).
N,N-diethyl-m-toluamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 15,017 % (150,17 g/kg).
Číslo povolení: CZ-0011379-0000.

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus