+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SALBET tekutý odstraňovač na skvrny 1l

Výrobce: BEOHEMIJA CS s.r.o.

Cena s DPH: 62.07 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 51.30 Kč


Kód produktu: 10.52.065

EAN produktu: 8594000720379

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem <10 ks

Na paletě: 600 ks

V kartonu: 12 ks

Tekutý odstraňovač skvrn. Nepoužívat přímo na kovové části oděvů, ani na oděvy určené pouze pro suché čištění. Některé barvy mohou blednout i ve studené vodě. Při podezření otestujte produkt na skrytém místě. Nemíchejte s chlorovými přípravky ani s žádnými rozpouštědly, např. s benzínem.

NEBEZPEČÍ:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 +P351 +P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Nebezpečné látky: C12-14 alkohol 7EO, Alkylbenzensulfonát sodný, Laureth sulfát sodný.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus