+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SUPERCOBRA kombinovaná na létající a lezoucí hmyz 400ml

Výrobce: "McBride spol. s r.o."

Cena s DPH: 61.71 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 51.00 Kč


Kód produktu: 10.13.198

EAN produktu: 3179630006762

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 1512 ks

V kartonu: 12 ks

Super Cobra kombinovaná proti létajícímu i lezoucímu hmyzu. Rychle hubí létající hmyz jako mouchy, komáry, vosy, moly, mravence, ovády apod. Působí okamžitě a dlouhotrvajícím způsobem na všechen lezoucí hmyz jako jsou mravence, švábi, pavouky...uvnitř i ve venkovních prostorách.

NEBEZPEČÍ:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem. Při zahřívání se může roztrhnout.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/ 122 oF.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus