+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

REAL Jemný krém levandule 600ml

Výrobce: Zenit,spol.s r.o.

Cena s DPH: 53.97 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 44.60 Kč


Kód produktu: 10.20.045

EAN produktu: 8594004376176

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >1000 ks

Na paletě: 960 ks

V kartonu: 20 ks

Čisticí krém s krémovou konzistencí na tradiční i moderní povrchy v domácnosti. Vhodný na úklid koupelny i kuchyně. Nepoškrábe tradiční ani moderní povrchy. Vůně provensálské levandule.

VAROVÁNÍ:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.

P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachovánÍ.

P333/313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus