+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

REAL Klasik citron 600ml

Výrobce: Zenit,spol.s r.o.

Cena s DPH: 46.10 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 38.10 Kč


Kód produktu: 10.20.035

EAN produktu: 8594004376145

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 864 ks

V kartonu: 18 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Nejsilnější čisticí krém s mnohostranným univerzálním použitím. Obsahuje recepturu s více jak 35 letou tradicí. Mnohostranné univerzální použití v domácnosti i v profesionální oblasti. Jemně odstraňuje mastnotu, hrubé nečistoty, usazenou špínu a připáleniny bez poškození povrchu. Citronová parfemace.

NEBEZPEČÍ:

Nebezpečné látky: Cocamide MEA, Sodium Dodecylbenzensulfonate.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.

P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus