+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

KRYSTAL Čistící písek 600g

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 29.52 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 24.40 Kč


Sleva

Kód produktu: 10.30.980

EAN produktu: 8594011501448

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 960 ks

V kartonu: 20 ks

Přípravek je určen k čištění kuchyňských dřezů, nádobí, koupelnových van, umyvadel a obkladů. Krystal je svojí recepturou postaven na úroveň těch nejjemnějších práškových čističů. Nezanechává šmouhy, je vhodný na připáleniny.

VAROVÁNÍ: 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Technický list

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus