+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

KRYSTAL Tekutý písek 600g abrazivní

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 51.30 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 42.40 Kč


Kód produktu: 10.30.985

EAN produktu: 8595683801898

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 900 ks

V kartonu: 20 ks

Vyznačuje se mimořádně dokonalou mycí schopností, a to i na těžce zašpiněném nádobí, pracovních a kuchyňských plochách a ostatních místech v domácnosti včetně sporáku. Originální abrazivo v něm obsažené zaručuje dokonalé umytí.

NEBEZPEČÍ: 

Obsahuje Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty, Amidy, C8-18 (sudé číslo) a C18-nenasycený, N-(hydroxyethyl), Hydroxid sodný.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 - Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Technický list

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus