+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

KRYSTAL Čistící krém 600g

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 44.65 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 36.90 Kč


Kód produktu: 10.30.975

EAN produktu: 8594011502261

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 900 ks

V kartonu: 20 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Vyznačuje se dokonalou mycí schopností, a to i na velmi zašpiněném nádobí, pracovních a kuchyňských plochách a ostatních místech v domácnosti včetně sporáku. Abrazivo v něm obsažené napomáhá dokonalému umytí, avšak jeho jemnost zaručuje nenarušení čištěných ploch.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 - Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Datový list

Technický list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus