+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

TIRET čistič odpadu 500ml

Výrobce: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Cena s DPH: 41.14 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 34.00 Kč


Kód produktu: 10.17.195

EAN produktu: 8594002680282

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 1152 ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Čistič odpadů Tiret je velice efektivní prostředek speciálně určený k odstranění těch nejodolnějších usazenin. Bez sebemenších problémů rozpustí kuchyňské odpady, vlasy, tuk, papír či vatu.

NEBEZPEČÍ:

Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku.Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Skladujte uzamčené.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny
(chlor).

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus