+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SÍTKO DO PISOÁRU BRAND FRESH zelené 1ks

Výrobce: Brand product s.r.o.

Cena s DPH: 60.38 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 49.90 Kč


NovinkaDoporučujeme

Kód produktu: 10.92.000

EAN produktu: 8594216490059

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >1000 ks

Na paletě: 5760 ks

V kartonu: 240 ks

Vonné sítko do pisoáru Brand fresh přináší vašemu sanitárnímu zařízení vysoký standard péče. Vůně do pisoáru Brand fresh má příjemnou a svěží jablečnou vůni. Aroma se uvolňuje po dobu 30 dnů. Pisoárové sítko Brand fresh snižuje tvorbu bakterií v odpadu, čímž eliminuje nepříjemný zápach. Husté bodlinky zabraňují rozstřiku moči. Díky svému univerzálnímu tvaru a velikosti je vonné sítko Brand fresh vhodné do všech typů pisoárů.

VAROVÁNÍ:

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus