KOŠÍK
VLOŽENO V KOŠÍKU : 0 ks
CENA CELKEM : 0 Kč / 0 €
| Úvod    | O společnosti    | Náhradní plnění    | Ke stažení    | Kontakt    | Obchodní podmínky    

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Brand product s.r.o.

Brand product s.r.o.
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139073
se sídlem Praha 4, Nusle, Družstevní 1394/12, PSČ 140 00
IČO: 28404009, DIČ: CZ28404009 (dále jen „Brand product“)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Brand product obsahují souhrn ustanovení, která doplňují, konkretizují a provádějí ustanovení Rámcové smlouvy o koupi zboží uzavřené mezi společností Brand product jako Prodávajícím a Kupujícím (dále i jen „Smlouva“). Byly schváleny jednateli společnosti dne 30. 4. 2011 a nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2011. 

2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ2.1 Kupující bude doručovat Prodávajícímu Objednávky dle ustanovení bodu 2.1 Smlouvy zejména písemně, faxem, telefonicky, emailem.


2.2 Objednávka bude považována za doručenou:


a) písemná Objednávka učiněná poštou v den, kdy pošta Objednávku doručila; písemná Objednávka doručená jinak než poštou v okamžiku skutečného doručení;
b) ústní Objednávka (mezi přítomnými) nebo telefonická Objednávka v okamžiku sdělení obsahu objednávky Prodávajícímu;
c) faxová Objednávka v okamžiku skončení přenosu zprávy faxovým přístrojem;
d) emailová Objednávka v okamžiku odeslání zprávy na adresu Prodávajícího;
e) Objednávka do datové schránky v okamžiku přihlášení Prodávajícího do datové schránky.


2.3 Podanou Objednávku je Kupující oprávněn změnit nebo zrušit bez uvedení důvodu, pokud zpráva o zrušení nebo změně Objednávky bude doručena Prodávajícímu před jejím potvrzením.


2.4 Pokud některá Objednávka bude neúplná nebo bude pro Prodávajícího nejasná nebo bude zřejmé, že obsahuje chyby (např. bude objednáno zboží, které Prodávající vůbec nedodává nebo Objednávka bude obsahovat chyby v psaní a počtech) bude Prodávající povinen bez zbytečného odkladu po doručení takové Objednávky požádat Kupujícího o doplnění nebo upřesnění Objednávky, resp. o odstranění chyb v ní obsažených.


2.5 Kupní smlouva vznikne v okamžiku, kdy Prodávající výslovně potvrdí Objednávku. Byla-li objednávka učiněna písemně, e-mailem, faxem, považuje se za písemné potvrzení nebo odmítnutí Objednávky i potvrzení nebo odmítnutí učiněné stejným prostředkem komunikace, jakým byla doručena Objednávka. Byla-li Objednávka učiněna telefonicky či ústně, může být takto i potvrzena; Prodávající je přitom povinen doručit potvrzení do 48 hodin písemně, e-mailem, faxem. Objednávka nikdy nebude považována za potvrzenou a kupní smlouva nevznikne uplynutím nějaké lhůty od doručení Objednávky Prodávajícímu, aniž by byla výslovně přijata.
3. DODACÍ PODMÍNKY


3.1 Prodávající je oprávněn dodat zboží dříve než v okamžik určený Kupujícím v Objednávce, popřípadě v okamžik určený dle Rámcové smlouvy o koupi zboží či těchto všeobecných podmínek, ne však více jak deset dnů před dohodnutým termínem.


3.2 Prodávající je povinen předat Kupujícímu spolu se zbožím veškeré příslušné doklady, a to zejména:


a) dodací list ve dvou vyhotoveních;
b) doklady uvedené v Objednávce nebo vyžadované obvykle Kupujícím;
c) doklady, které jsou nezbytné k dalšímu užití či prodeji zboží;
d) všechny další doklady, jejichž předání vyžadují obecně závazné předpisy nebo které jsou obvykle s daným zbožím předávány.


3.3 Dodací list bude vždy vystaven a předložen Kupujícímu ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat:


a) číslo příslušné Objednávky;
b) místo dodání zboží;
c) datum dodání zboží;
d) název každého druhu zboží;
e) množství zboží (a/nebo počet kusů) dle jednotlivých druhů;
f) u zboží baleného po více kusech též celkový počet kusů dodaného zboží, počet kusů v jednom balení a počet balení;
g) počet přepravních jednotek dodaných spolu se zbožím (palety, přepravky, atp.).


Pokud bude zboží na základě Objednávky dodáno ve více dodávkách, bude muset být ke každé dodávce vystaven Prodávajícím samostatný dodací list.


3.4 Přepravní jednotky (palety), na kterých bude případně zboží dodáno, se nestanou vlastnictvím Kupujícího a Kupující je bude povinen vrátit Prodávajícímu ve stejném stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.


3.5 Prodávající dodá zboží do místa určeného Kupujícím v Objednávce a vyloží jej do prostoru určeného pro příjem zboží. Nebude-li v Objednávce místo dodání určeno, nebude to překážkou vzniku kupní smlouvy. Prodávající je v takovém případě oprávněn vyžádat si od Kupujícího upřesnění místa dodání nebo zboží dodat do sídla Kupujícího. Náklady na dopravu zboží do místa dodání ponese Prodávající.


3.6 Prodávající dodá zboží v době určené v Objednávce. Pokud nebude v Objednávce uvedena doba dodání zboží, nebude to překážkou vzniku jednotlivé kupní smlouvy dle Objednávky. Prodávající bude v takovém případě povinen dodat zboží nejdéle do deseti pracovních dnů od doručení Objednávky, pokud došlo k uzavření kupní smlouvy.


3.7 Zboží bude považováno za předané Kupujícímu v okamžiku, kdy bude vyloženo z příslušného dopravního prostředku a (současně) bude fyzicky předáno Kupujícímu a (současně) bude jeho převzetí vyznačeno na příslušném dodacím listu (dále jen "Okamžik Předání").


3.8 Dle § 445 Obchodního zákoníku platí, že Kupující nabude vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v Okamžiku Předání takového zboží.


3.9 Prodávající je oprávněn při dodání zboží Kupujícímu zvolit dle § 412 Obchodního zákoníku dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, pokud není v Objednávce výslovně uvedeno jinak.
4. MNOŽSTVÍ A JAKOST ZBOŽÍ


4.1 Kupující je oprávněn stanovit množství zboží v Objednávce uvedením minimálního a maximálního množství pro každou dodávku.


4.2 Dodá-li Prodávající Kupujícímu menší množství zboží než bylo uvedeno v Prodávajícím akceptované Objednávce, bude Kupující oprávněn, podle svého uvážení, buď takovou dodávku převzít anebo ji odmítnout (v takovém případě bude dodávka zboží považována za neuskutečněnou). Odmítnutí může být ale učiněno jen do Okamžiku Předání. Prodávající tím nebude zbaven povinnosti dodat zbývající množství zboží respektive množství zboží uvedené v příslušné Objednávce (v případě odmítnutí).


4.3 Dodá-li Prodávající Kupujícímu větší množství zboží než je uvedeno v Objednávce, bude Kupující oprávněn, podle svého uvážení, buď takovou dodávku převzít anebo přebytečné zboží odmítnout. Pokud Kupující převezme přebytečné zboží, bude tím bez dalšího změněna příslušná kupní smlouva tak, že se změní sjednané množství zboží a poměrně i celková cena za zboží; ostatní ujednání příslušné kupní smlouvy (zejména jednotková cena zboží) zůstanou nezměněna.


4.4 Dodávané zboží musí mít jakost a jiné vlastnosti určené v Objednávce a (kumulative) vyžadované obecně závaznými předpisy. Jinak musí jakost a vlastnosti zboží odpovídat příslušným technickým normám, resp. normám dodržovaným renomovanými výrobci v daném odvětví, a pokud není takových norem, musí mít zboží jakost a vlastnosti obvyklé u takového druhu zboží.


4.5 Dodávané zboží musí splňovat všechny požadavky stanovené na něj platnými právními předpisy.
5. KUPNÍ CENA


5.1 Prodávající dodá zboží za cenu, která bude uvedena v Objednávce nebo v aktuálním ceníku Prodávajícího. Cena uvedená v Objednávce či v aktuálním ceníku může být změněna dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím; dohoda musí mít písemnou formu. V případě rozdílu mezi cenou v Objednávce a cenou v aktuálním ceníku platí cena v Objednávce. Pokud v Objednávce nebude uvedeno jinak, bude se jednat o cenu bez DPH. Pokud však Smlouva, VOP používají termín "kupní cena", rozumí se tím vždy cena včetně DPH.


5.2 Prodávající bude povinen doručit Kupujícímu fakturu – daňový doklad (dále jen "Faktura"), a to nejdříve v den, kdy nastal Okamžik Předání příslušného zboží. Každá Faktura bude doručena na adresu sídla Kupujícího.


5.3 Pokud Kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny či její části, bude povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení dle právního předpisu.


5.4 Jednostranné započtení pohledávky jedné strany vzniklé dle této Smlouvy či jednotlivé kupní smlouvy za zboží proti pohledávce strany druhé vzniklé dle této Smlouvy se nepřipouští. Takové započtení je možné pouze písemnou dohodou Stran.


5.5 Žádná ze Stran není oprávněna postoupit pohledávky vzešlé ze Smlouvy či jednotlivé kupní smlouvy za zboží na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu strany druhé.
6. DŮVĚRNOST


6.1 Prodávající i Kupující se zavazují, že neprozradí třetí osobě, neumožní třetí osobě získat a ani nevyužije ve svůj prospěch informace, které jsou obvykle v obchodním styku považovány za tajné nebo důvěrné anebo které jedna ze stran takto označí. Strany se dále zavazují, že neprozradí třetí osobě ani neumožní třetí osobě získat jakékoliv jiné informace, které byly získány v souvislosti s dodávkami zboží, které budou podléhat režimu této Smlouvy, a to zejména:


a) informace o množství zboží dodaného;
b) informace o cenách, za které je zboží dodáváno;
c) informace o tom, že některé zboží bylo dodáno jako vadné, nebo o tom, že Kupující reklamoval některé zboží, nebo o tom, že některé dodané zboží se z jakéhokoliv důvodu stalo po jeho dodání nezpůsobilým k užití či prodeji;
d) informace o propagačních akcích připravovaných tou kterou stranou nebo jiných obdobných akcí (podpora prodeje, apod.).


6.2 Strany zajistí, aby výše uvedené povinnosti ve stejném rozsahu dodržovaly též osoby, které se v souvislosti s jeho činností některé výše uvedené informace mohou dozvědět (zejména jeho zaměstnanci, externí poradci, obchodní partneři, apod.)
7. OBALY ZBOŽÍ


7.1 Prodávající bude povinen dodávané zboží řádně zabalit dle specifikací uvedených v Objednávce, jinak způsobem obvyklým pro balení takového zboží.
8. VADY ZBOŽÍ, REKLAMACE, NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ


8.1 Dodané zboží bude považováno za vadné pokud:


a) zboží nebude dodáno spolu s doklady uvedenými ve Smlouvě a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo příslušný dodací list nebude mít náležitosti uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách;
b) zboží nebude mít jakost nebo vlastnosti určené v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami či jiným ujednáním Stran;
c) zboží nebude zabaleno v souladu s příslušnými ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek či jiným ujednáním Stran;
d) zboží nebude splňovat jiné požadavky stanovené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách či jiným ujednáním Stran;
e) zboží bude mít jiné faktické nebo právní vady.


8.2 Prodávající bude odpovídat za vady, které bude mít dodané zboží v Okamžiku Předání, a to i když se vada stane zjevnou později, nejdéle však do patnácti dnů od Okamžiku Předání. Prodávající bude dále odpovídat za vady zboží, které vzniknou nebo vyjdou najevo během Záruční doby, a to v rozsahu stanoveném v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud nebude v Objednávce či v jiném dokumentu ujednáno stranami jinak, Záruční doba činí šest měsíců od Okamžiku Předání.


8.3 Pokud dodané zboží bude mít vady, bude Kupující (podle svého uvážení) oprávněn učinit jedno ze tří variantních rozhodnutí:


a) vadné zboží vrátit Prodávajícímu, přičemž Prodávající nebude povinen dodat náhradní bezvadné zboží, nebo
b) uplatnit u Prodávajícího nárok na slevu z kupní ceny zboží, nebo
c) odstoupit od příslušné kupní smlouvy.
9. ZÁRUKA ZA JAKOST


9.1 Prodávající přejímá záruku za jakost spočívající v tom, že se zavazuje, že:


a) dodané zboží bude mít po dobu stanovenou podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně jiným ujednáním Stran, jakost a jiné vlastnosti stanovené Všeobecnými obchodními podmínkami či Smlouvou a
b) dodané zboží bude po dobu stanovenou podle těchto Všeobecných obchodních podmínek či jiným ujednáním Stran způsobilé k obvyklému použití, případně dalšímu prodeji.


9.2 Záruka za jakost podle článku 9.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek bude platit po následující dobu:
a) po dobu uvedenou v Objednávce, jinak
b) po dobu šesti měsíců
(dále jen "Záruční doba").
Záruční doba začne běžet Okamžikem Předání příslušného zboží.


9.3 Záruka za jakost se bude vztahovat na všechny vady zboží, které během Záruční doby vzniknou nebo vyjdou najevo, pokud příčinou vzniku nebo existence vady bude jiná skutečnost než nesprávné nakládání se zbožím ze strany Kupujícího (např. jeho nesprávné skladování, nesprávná přeprava apod.). Záruka za jakost se bude vztahovat zejména na vady spočívající v samovolném zhoršení jakosti zboží nebo jeho vlastností.
10. PLATEBNÍ PODMÍNKY


10.1 Každá Faktura vystavená dle Rámcové smlouvy o koupi zboží a Všeobecných obchodních podmínek bude obsahovat tyto náležitosti:

 
  1. náležitosti běžného daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty číslo 235/2004 Sb. či jinými závaznými právními předpisy;
  2. číslo a příp. další označení Objednávky, na základě které bylo zboží dodáno;
  3. číslo dodacího listu, na kterém je potvrzeno převzetí zboží;
  4. název peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být cena zaplacena příslušná kupní cena.

10.2 Prodávající je oprávněn požadovat, aby Kupující poskytl zálohu až do výše 75 % kupní ceny před dodáním zboží uhrazením zálohové faktury. Prodávající není povinen plnit dle již uzavřené kupní smlouvy, pokud je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny či její části dle jiné kupní smlouvy uzavřené dle Rámcové smlouvy.


10.3 Kupní cena bude považována za zaplacenou v den, kdy příslušná částka bude připsána na účet Prodávajícího u peněžního ústavu.


10.4. Kupní cena nebo její část za zboží, které bude předmětem uplatnění práv z odpovědnosti za vady Kupujícím, bude uhrazena patnáctý kalendářní den poté, co dojde k vyřízení takové reklamace.

V Praze dne 30. 04. 2011
 
Brandproduct
Brand Product s.r.o.
Lutopecny 159
767 01 Kroměříž
Tel: 00420 573 342 514
Mob: 00420 725 017 295
Email: info@brandproduct.cz
Email: eshop@brandproduct.cz
sledujte nás
facebook BrandProduct
skype Brand product
firmy.cz
Google firmy
potřebujete radu?
hotline: +420 725 017 295
eshop@brandproduct.cz

Na infolince jsme vám k dispozici v pracovní dny 7:30 - 15:30